Tài liệu giới thiệu doanh nghiệp

Hitachi Asia

Tài liệu giới thiệu doanh nghiệp

Tải xuống tài liệu giới thiệu doanh nghiệp 2022 để biết thông tin tổng quan về hoạt động kinh doanh toàn cầu,
lịch sử và định hướng phát triển của Hitachi. Nửa sau của tài liệu này tóm tắt vị thế tại châu Á và các công ty trong khu vực của Hitachi.

Hitachi Asia

Danh bạ châu Á

Hitachi châu Á hoạt động tại 7 quốc gia tại khu vực châu Á. Sử dụng danh bạ
để tìm kiếm các công ty đang hoạt động tại quốc gia của bạn

Xem tất cả câu chuyện tại Đông Nam Á