Điều khoản sử dụng

Bản quyền của các tài liệu này được đăng tải trên máy chủ World-Wide Web của Hitachi và thuộc sở hữu của Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. ủy quyền cho bạn sao chép các tài liệu này vào mục đích duy nhất là sử dụng phi thương mại trong tổ chức của bạn, nếu thông báo bản quyền như trên xuất hiện trên mọi bản sao. Ngoại trừ tuyên bố rõ ràng như trên, không có bất kỳ nội dung nào tại đây được hiểu là trao bất kỳ giấy phép hay quyền nào theo bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền đối với tài sản trí tuệ nào của Hitachi.

Nội dung này có thể chứa thông tin không chính xác hoặc lỗi. CÁC TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN LỢI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HITACHI, LTD. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC, BẤT KỂ ĐÓ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, DO SAI LẦM HAY DƯỚI HÌNH THỨC NÀO KHÁC PHÁT SINH DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÀI LIỆU NÀY. Các tài liệu này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.