Điều kiện và điều khoản của chính sách bảo mật của Hitachi

Cập nhât: 8/2018

A. Giới thiệu các điều kiện và điều khoản của chính sách bảo mật của Hitachi

Hitachi Asia Ltd. (sau đây gọi là “HAS”) xử lý nhiều thông tin, bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin do đối tác kinh doanh cung cấp, chẳng hạn như khách hàng và nhà cung cấp. Trên cơ sở này, HAS luôn nỗ lực thiết lập và thực thi triệt để một hệ thống quản lý thông tin tương xứng với giá trị của những thông tin kể trên.

Do vậy, HAS đã áp dụng các quy tắc trong quá trình thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của HAS và/hoặc các công ty mẹ và công ty liên quan của HAS. HAS sẽ nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên cơ sở Điều kiện và điều khoản của chính sách bảo mật của Hitachi Châu Á (sau đây được gọi tắt là “ĐK&ĐK về bảo mật của HAS”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân Singapore 2012 (sau đây được gọi tắt là “PDPA”).

Với việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu ĐK&ĐK về bảo mật của HAS và đồng ý với quy trình thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn gửi cho chúng tôi như mô tả trong ĐK&ĐK về bảo mật của HAS này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào Ngoài ra, vui lòng không gửi dữ liệu cá nhân của những cá nhân khác cho chúng tôi qua trang web này trừ khi bạn đã nhận được sự đồng thuận rõ ràng của họ cho việc này Chúng tôi có quyền mặc định rằng bạn đã nhận được sự đồng thuận đó một cách hợp pháp nếu bạn gửi dữ liệu cá nhân của những người khác cho chúng tôi qua trang web này.

Nếu bạn chưa đủ 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

B. ĐK&ĐK về bảo mật của HAS
 1. Thiết lập các quy tắc quản lý hoạt động bảo vệ dữ liệu và liên tục cải thiện
  HAS sẽ đảm bảo rằng nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời cũng sẽ thiết lập các quy tắc cho việc quản lý dữ liệu cá nhân để sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách thích hợp. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải thiện liên tục.
 2. Thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân và nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho những mục đích bên ngoài mục đích ban đầu khi thu thập dữ liệu cá nhân
  HAS sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp lý bằng hệ thống quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các ngành nghề kinh doanh của HAS HAS sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân đó vào những mục đích bên ngoài mục đích ban đầu khi thu thập và mục đích hợp lý theo PDPA và luật pháp hiện hành.
 3. Áp dụng các biện pháp an toàn và khắc phục sự cố
  Để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu cá nhân, HAS đã áp dụng nhiều biện pháp như quản lý quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, giới hạn phương tiện di chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài công ty và ngăn chặn đường truy cập trái phép, đồng thời nỗ lực ngăn chặn mọi sự cố rò rỉ, mất mát hoặc phá hoại dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, nếu có bất kỳ sự cố nào liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, HAS sẽ xác định căn nguyên vấn đề và triển khai ngay biện pháp khắc phục.
 4. Tuân thủ luật pháp và các quy định
  HAS sẽ tuân thủ PDPA và nỗ lực một cách hợp lý để tuân thủ những phương pháp tốt nhất trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân.
 5. Tôn trọng quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn
  Dù bạn yêu cầu quyền truy cập hay chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc rút lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, HAS sẽ phản hồi với sự chân thành và tuyệt đối tôn trọng quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng PDPA.
C. Dữ liệu cá nhân

HAS bảo vệ và quản lý dữ liệu cá nhân bằng những nỗ lực hợp lý trên cơ sở ĐK&ĐK về bảo mật của HAS. “Dữ liệu cá nhân” là những thông tin có thể dùng để xác định danh tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, số điện thoại nhà và địa chỉ nhà của bạn.

Các quy định trong ĐK&ĐK về bảo mật của HAS không áp dụng cho “thông tin liên lạc trong kinh doanh” theo định nghĩa trong PDPA, bao gồm họ tên, chức vụ hoặc vai trò, số điện thoại công việc, địa chỉ công việc, địa chỉ email công việc hoặc số fax công việc của một cá nhân và bất kỳ thông tin tương tự nào khác về cá nhân đó, mà không do cá nhân đó cung cấp cho riêng mục đích cá nhân.

D. Thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân
 1. Để phục vụ hoạt động kinh doanh và vận hành của HAS, HAS sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân vì mục đích phản hồi câu hỏi của bạn và báo cáo và/hoặc chuyển câu hỏi sang cho công ty mẹ, công ty liên quan đến HAS và/hoặc các công ty khác thuộc Tập đoàn Hitachi HAS cũng có quyền thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích sau (“Mục đích”):
  1. Thực hiện một hợp đồng được ký kết giữa HAS, công ty mẹ của HAS hoặc công ty có liên quan hoặc các công ty khác thuộc Tập đoàn Hitachi và một đối tác kinh doanh;
  2. Liên hệ để đàm phán kinh doanh và họp với đối tác kinh doanh;
  3. Thực hiện dịch vụ hậu mãi đối với sản phẩm và gửi thông tin về sự kiện và sản phẩm mới;
  4. Thực hiện những mục đích tiếp thị như gửi email, quảng cáo và các tác tài liệu tiếp thị khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của HAS, công ty mẹ của HAS hoặc công ty có liên quan hoặc các công ty khác thuộc Tập đoàn Hitachi;
  5. Thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm phát triển, vận hành và bảo trì hệ thống, do đối tác kinh doanh ủy quyền;
  6. Xử lý vấn đề liên quan đến cổ phiếu;
  7. Phản hồi câu hỏi của đối tác kinh doanh;
  8. Phân tích bảng hỏi để cải thiện sản phẩm và dịch vụ; và
  9. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho công ty mẹ của HAS hoặc công ty có liên quan hoặc các công ty khác thuộc Tập đoàn Hitachi trong khuôn khổ hợp tác.
 2. HAS sẽ không giữ lại bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do bạn cung cấp hoặc do chúng tôi tự động thu thập lâu hơn mức cần thiết hợp lý cho các Mục đích và những mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc pháp lý khác.
E.Tiết lộ dữ liệu cá nhân
 1. HAS có quyền tiết lộ, theo đúng PDPA và pháp luật hiện hành, dữ liệu cá nhân của bạn cho công ty mẹ của HAS hoặc công ty có liên quan hoặc các công ty khác thuộc Tập đoàn Hitachi để đạt được Mục đích. HAS cũng có quyền tiết lộ, theo đúng PDPA và pháp luật hiện hành, dữ liệu cá nhân có liên quan đến các bên thứ ba trong việc cung cấp bất kỳ sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ nào cho HAS bao gồm các dịch vụ thuê ngoài và dịch vụ viễn thông Ngoài ra, nếu cần và theo đúng PDPA và pháp luật hiện hành, HAS có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân cho kiểm toán viên và các đơn vị cố vấn chuyên nghiệp bên ngoài khác cũng như cho các bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh, nhà cung cấp hệ thống viễn thông và CNTT và công ty tư vấn.
 2. Nếu hoạt động xử lý dữ liệu được ủy nhiệm cho một đơn vị xử lý dữ liệu bên thứ ba, chẳng hạn như những đơn vị kể trên, HAS sẽ ủy nhiệm hoạt động xử lý đó bằng văn bản, sẽ lựa chọn đơn vị xử lý dữ liệu có khả năng đảm bảo đầy đủ các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức liên quan đến hoạt động xử lý có liên quan, và sẽ đảm bảo rằng đơn vị xử lý thực hiện theo đúng hướng dẫn của chúng tôi và thay mặt cho chúng tôi. Ngoài ra, HAS sẽ nêu rõ bằng văn bản những yêu cầu bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp mà đơn vị xử lý dữ liệu bên thứ ba phải tuân thủ.
 3. Gửi dữ liệu cá nhân trong phạm vi quốc tế
  HAS có quyền, theo những mục đích quy định trong phần E, đoạn 1 và đoạn 2 bên trên, di chuyển dữ liệu cá nhân cho những thành viên khác trong Tập đoàn Hitachi hoặc cho những bên thứ ba khác ở Nhật Bản hoặc những khu vực pháp lý nơi pháp luật bảo vệ dữ liệu có thể không đảm bảo cấp độ bảo vệ tương đương với pháp luật tại khu vực pháp lý của bạn. HAS sẽ từng bước thiết lập các quy định bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với bên nhận dữ liệu để xác nhận rằng dữ liệu cá nhân đang được bảo vệ hợp lý theo ĐK&ĐK về bảo mật của HAS và PDPA.
 4. Những trường hợp tiết lộ dữ liệu cá nhân khác
  Dữ liệu cá nhân cũng có thể được tiết lộ, theo đúng quy định của PDPA và pháp luật hiện hành, để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của HAS (trừ khi việc này làm tổn hại đến quyền lợi và quyền tự do hoặc lợi ích của bạn), để tuân thủ với bất kỳ thông báo, mệnh lệnh, chỉ thị, lệnh triệu tập, trát hầu tòa nào hoặc hình thức yêu cầu khác của mọi cơ quan tư pháp, hành chính hoặc quản lý, mọi chính phủ hoặc cơ quan công hoặc cơ quan chính phủ, mọi phương tiện hoặc thẩm quyền hoặc cơ quan chức năng về thuế trong nước hoặc nước ngoài, doanh thu, tài khóa hoặc tiền tệ, hoặc theo quyết định tuân thủ với pháp luật hiện hành của HAS. Bên nhận dữ liệu được tiết lộ có thể ở Nhật Bản hoặc những khu vực pháp lý nơi pháp luật bảo vệ dữ liệu có thể không đảm bảo cấp độ bảo vệ tương đương với pháp luật tại khu vực pháp lý của bạn, và trong những trường hợp đó, HAS sẽ có biện pháp thiết lập các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với những bên nhận đó để xác nhận rằng dữ liệu cá nhân đã được bảo vệ hợp lý theo ĐK&ĐK về bảo mật của HAS và PDPA.
F. Cookies và tập tin chỉ báo

HAS có thể sử dụng cookie và tập tin chỉ báo (còn gọi là GIF chỉ báo) để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là những đoạn thông tin mà chúng tôi đặt vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nắm được chính xác số lượng người tiêu dùng đang ghé thăm trang, tần suất ghé thăm của họ và nội dung mà họ quan tâm đến nhất. Cookie và GIF chỉ báo cho phép HAS biết được số lượng người truy cập trang, tần suất truy cập và cách họ sử dụng trang web, qua đó cho phép chung tôi cập nhật nội dung và cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web một cách hợp lý.

Bạn có quyền từ chối chấp nhận cookie và tập tin chỉ báo bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hoạt động sử dụng trang web của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn tắt cookie và tập tin chỉ báo.

G. Yêu cầu truy cập/chỉnh sửa

Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có quyền:

 1. yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và tìm hiểu cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng/tiết lộ trong năm qua; hoặc
 2. yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý để chi trả cho chi phí phản hồi yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn.

Vui lòng tìm hiểu phần H bên dưới nếu bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa.

H. Câu hỏi

Nếu bạn có câu hỏi nào khác về trang web này hoặc cách thức mà HAS thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm cách bạn có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua “Mẫu hỏi” sau.

https://www2.hitachi.com/inquiry/region/vietnam/en/general/form.jsp

Nếu bạn muốn gửi bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào cho chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và đồng ý với những điều khoản được quy định trong tài liệu này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền không trả lời câu hỏi nếu bạn không đồng ý.

I. Rút lại sự đồng ý

Yêu cầu rút lại sự đồng ý cho HAS thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong ĐK&ĐK về bảo mật của HAS nên được gửi qua email cho cán bộ bảo vệ dữ liệu của HAS qua địa chỉ sau:

https://www2.hitachi.com/inquiry/region/vietnam/en/general/form.jsp

J. Các điều khoản khác

ĐK&ĐK về bảo mật của HAS có thể được cập nhật tùy từng thời điểm để phản ánh những thay đổi và/hoặc sự phát triển trong luật pháp, quy định, hướng dẫn, đạo luật và thông lệ của ngành về việc bảo vệ dữ liệu cũng như pháp luật hiện hành nói chung. Các phiên bản cập nhật của ĐK&ĐK về bảo mật của HAS sẽ được đăng tải trên trang web này.