Xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội. Hình thành các cộng đồng.

Cơ sở hạ tầng là thành phần cấu kiện giúp tạo nên xã hội hiện đại và làm nên lối sống đô thị của chúng ta. Tại Hitachi, chúng tôi cung cấp các hệ thống và thiết bị công nghiệp trên khắp Đông Nam Á, từ Singapore cho tới Thái Lan.