เมืองในอนาคตลำดับต่อไป: งานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 50 ของสิงคโปร์จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนในปีนี้ เมืองในอนาคต: ระบบการขนส่งถือเป็นคลื่นลูกที่สองจากการประสานความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่าง Hitachi และ CNN

เพื่อเสริมการเป็นผู้สนับสนุนโครงการของ Hitachi ในวิดีทัศน์ตอน “เมืองในอนาคต” ให้สมบูรณ์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นโรงแรม St Regis ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของระบบการขนส่งในประเทศไทยกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและผู้นำทางความคิด แขกผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหลักจากภาครัฐไปจนถึงภาคเอกชนได้รับเชิญเข้าร่วมชมการฉายวิดีทัศน์ตอน “เมืองในอนาคต” วิดีทัศน์ตอนนี้เป็นรายการที่มีความยาว 5 นาทีในช่วงข่าวที่มีผู้ชมมากที่สุดของ CNN ซึ่งจัดแสดงกรณีศึกษาระบบการขนส่งที่เป็นนวัตกรรมและทันสมัยจำนวน 5 รายการและโครงการต่าง ๆ ทั่วโลก ก่อนหน้ากิจกรรมนี้ วิดีทัศน์ตอนนี้ยังออกอากาศผ่านเครือข่าย CNN ในภูมิภาคอาเซียนระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม

หลังจากการฉายวิดีทัศน์ตอนเมืองในอนาคตจบแล้ว Andrew Stevens ผู้ประกาศข่าวที่ได้รับรางวัลของ CNN ได้เริ่มต้นการอภิปราย ตัวแทนผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะกรรการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดร. อภิวัฒน์ รัตนะวราหะ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอภิปรายเน้นเกี่ยวกับปัญหาการขนส่งที่สำคัญซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา และปัญหาอุปสรรรคที่ต้องดำเนินการแก้ไข

ในระหว่างการอภิปรายแบบเปิดเผย นายอาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตอบคำถามที่ท้าทายความสามารถต่าง ๆ อย่างจริงใจ เขาได้ประกาศความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบขนส่งภายในประเทศอย่างทั่วถึงโดยการพิจารณารอบด้านเกี่ยวกับระบบถนน รถไฟ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ นอกจากนี้ รัฐมนตรียังได้แบ่งปันความคาดหวังของเขาไปยังประเทศญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการการขนส่งในเมืองและรถไฟความเร็วสูง

กิจกรรมนี้จบลงพร้อมด้วยปฏิกิริยาเชิงบวกอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมายเบื้องต้นมากกว่า 40% การอภิปรายแบบมีส่วนร่วมและช่วงการถามและตอบคำถามจึงเป็นที่สนใจในกิจกรรมนี้

เมื่อผ่านพ้นกิจกรรมนี้ Hitachi คาดหวังที่จะเพิ่มการเปิดตัวของบริษัท และขยายธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในคำกล่าวปิดการประชุม Mr Hirohiko Morisaki กรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัท Hitachi Asia จำกัด ได้กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นและขีดความสามารถของ Hitachi ในประเทศไทยผ่านธุรกิจนวัตกรรมทางสังคมของบริษัท

แกลลอรี