กิจกรรม

ประเทศสิงคโปร์ | 2022

Powering Good Within the Community

Taking to Singapore’s top shopping, dining and entertainment street with…
ประเทศไทย | 2022

Hitachi Blood Hero

Hitachi Blood Hero was held on 2 and 8 February…
ประเทศไทย | 2022

Powering Good for Thai Citizens Through the Pandemic

ประเทศสิงคโปร์ | 2021

Hitachi Plays Santa 2021 Cooking from the Heart

ประเทศสิงคโปร์ | 2021

About Hitachi and Christmas on A Great Street

ประเทศสิงคโปร์ | 2020

Spreading Love and Joy to Everyone this Christmas

ประเทศสิงคโปร์ | 2020

Hitachi Plays Santa 2020 (A Virtual Edition) Adopt a Wish

ประเทศสิงคโปร์ | 2019

Hitachi Plays Santa 2019 -Powering Good Starts Within-

ประเทศสิงคโปร์ | 2018

Disney’s Magical Moments

For the 28th year running, Hitachi is proud to sponsor…
ประเทศสิงคโปร์ | 2017

Endless Wonder. Christmas on a Great Street.

The yuletide season is here again as Singapore's favourite shopping…
โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมLOADING

ตรวจสอบเอกสารที่มเนื้อหาที่นานกว่าปีพ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi
และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูทุกเรื่องราวในประเทศไทย