เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนบุคคลของ Hitachi Asia

Updated: August 2018

ก. บทนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ Hitachi Asia

Hitachi Asia Ltd. (“HAS”) ได้ทำการจัดการข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ลูกค้าและซัพพลายเออร์ HAS ตระหนักถึงสิ่งนี้และได้พยายามที่จะบังคับใช้ระบบการจัดการข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อเคารพในคุณค่าของข้อมูลดังกล่าว

HAS ได้นำกฎต่างๆ มาเพื่อรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย HAS และหรือบริษัทแม่และบริษัทที่เกี่ยวข้อง HAS จะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ Hitachi Asia (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS”) และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ พ.ศ. 2555 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “PDPA”)

การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจถึงข้อตกลงความเป็นส่วนตัวและตกลงในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งมาให้เราตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นมาให้เราผ่านทางเว็บไซต์นี้ เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้น เรามีสิทธิ์ที่จะถือว่าคุณได้รับความยินยอมดังกล่าวอย่างถูกต้องหากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้เราผ่านทางเว็บไซต์นี้

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข. เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนบุคคลของ HAS
 1. 1.กำหนดกฎสำหรับการจัดการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  HAS จะตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะกำหนดกฎสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม กฎเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. 2.เก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  2.เก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล HAS จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมโดยการจัดตั้งระบบการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสายธุรกิจต่างๆ HAS จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิมที่เก็บรวบรวมและสอดคล้องกับ PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้
 3. 3.ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ไขปัญหา
  เพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล HAS ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การจำกัดวิธีการในการขนส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกบริษัท และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากพบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล HAS จะระบุสาเหตุและใช้มาตรการแก้ไขทันที
 4. 4.ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
  HAS จะปฏิบัติตาม PDPA และจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. 5.การเคารพสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อใดก็ตามที่คุณร้องขอให้เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ HAS จะตอบสนองด้วยความจริงใจ เคารพสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตาม PDPA
ค. ข้อมูลส่วนบุคคล

HAS ได้ปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความพยายามที่เหมาะสมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้านและมือถือ และที่อยู่บ้านของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS นี้ไม่มีผลบังคับใช้กับ “ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ” ตามที่กำหนดใน PDPA ซึ่งรวมถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล อาทิ ชื่อ ชื่อตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพททางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ หรือหมายเลขโทรสารทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับบุคคล ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมิได้มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

ง. การรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจและกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท HAS จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบคำถามและการรายงานของคุณ และหรือการสื่อสารไปยังช่องทางบริษัทแม่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HAS และหรือบริษัทอื่นๆ ของ Hitachi Group โดยเกี่ยวกับข้อซักถามของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ยังอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)
  1. (ก) การดำเนินการตามสัญญาระหว่าง HAS บริษัทแม่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HAS หรือบริษัทอื่นๆ ใน Hitachi Group และพันธมิตรทางธุรกิจ
  2. (ข) การติดต่อเพื่อการเจรจาธุรกิจและการประชุมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
  3. (ค) การส่งมอบบริการหลังการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่
  4. (ง) วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งอีเมล การส่งเสริมการขาย และสื่อการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอต่างๆ จาก HAS บริษัทแม่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HAS หรือบริษัทอื่นๆ ใน Hitachi Group
  5. (จ) การดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบ การดำเนินงาน และการบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมายจากพันธมิตรทางธุรกิจ
  6. (ฉ) การจัดการด้านหุ้น
  7. (ช) การตอบข้อซักถามต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจ
  8. (ซ) การวิเคราะห์ตามแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และ
  9. (ฌ) การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทแม่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HAS หรือบริษัทอื่นๆ ใน Hitachi Group ในกรณีที่มีการร่วมมือกับบริษัทดังกล่าว
 2. 2. HAS จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้ หรือเราจะเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเกินความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องทางธุรกิจหรือทางกฎหมาย
จ. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 1. 1. HAS อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทแม่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HAS และบริษัทอื่นๆ ใน Hitachi Group เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตาม PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ HAS อาจเปิดเผยเพิ่มเติมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกบางราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ หรือบริการให้แก่ HAS รวมถึงบริการจัดจ้างภายนอกและบริการโทรคมนาคม ทั้งนี้เป็นไปตาม PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ หากจำเป็นและเป็นไปตาม PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ HAS อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษามืออาชีพภายนอกรายอื่นๆ และแก่บุคคลอื่นๆ ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่เรา เช่น ผู้ให้บริการจัดจ้างในกระบวนการทางธุรกิจ ผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมและไอที และบริษัทที่ปรึกษา
 2. 2. ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถูกมอบอำนาจให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกดังเช่นที่ระบุไว้ข้างต้น HAS จะมอบหมายการประมวลผลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จะเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลที่มีการรับประกันที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่ใช้กำกับดูแลการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ประมวลผลดำเนินการในนามของเราและภายใต้คำสั่งของเรา นอกจากนี้ HAS จะกำหนดข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้เหมาะสม โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว
 3. 3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในส่วน จ วรรค 1 และ 2 ในข้างต้น HAS อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ของ Hitachi Group หรือบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจไม่ปกป้องในระดับเท่ากันกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ HAS จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างข้อกำหนดที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่ผู้รับดังกล่าว เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS และ PDPA นี้
 4. 3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในส่วน จ วรรค 1 และ 2 ในข้างต้น HAS อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ของ Hitachi Group หรือบุคคลภายนอกที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจไม่ปกป้องในระดับเท่ากันกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ HAS จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างข้อกำหนดที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้แก่ผู้รับดังกล่าว เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS และ PDPA นี้
F. Cookies and web beacons

HAS อาจใช้ Cookies and web beacons (หรือที่เรียกว่า clear GIF) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเรา Cookies คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องว่า มีลูกค้ากี่รายที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ลูกค้าดังกล่าวเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด และสนใจเนื้อหาใดมากที่สุด Cookies และ clear GIF ช่วยให้ HAS ทราบว่า มีกี่คนที่เข้ามาในเว็บไซต์ เข้ามาบ่อยเพียงใดและใช้เว็บไซต์อย่างไร จึงทำให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาและการนำทางไปยังเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

คุณอาจปฏิเสธที่จะยอมรับ Cookies and web beacons โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจได้รับผลกระทบหากคุณปิดใช้งาน Cookies and web beacons

ช. คำขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข

คุณอาจดำเนินการต่อไปนี้ได้ตลอดเวลา

 1. 1.ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในปีที่ผ่านมา หรือ
 2. 2.ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โปรดทราบว่า เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณเพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อคำขอการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

โปรดดูที่ส่วน ซ. ด้านล่างหากคุณต้องการที่จะร้องขอการเข้าถึงหรือการแก้ไข

ซ. ข้อซักถาม

หากคุณมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงวิธีที่คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงและการแก้ไข โปรดติดต่อเราโดยใช้ “แบบฟอร์มสอบถาม” ต่อไปนี้

https://www2.hitachi.com/inquiry/region/thailand/en/general/form.jsp

หากคุณส่งข้อซักถามหรือความเห็นใดๆ มาให้เรา เราขอให้คุณอ่านและยอมรับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อย่างรอบคอบ มิฉะนั้นโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถตอบคำถามได้

ฌ. การเพิกถอนความยินยอม

คุณควรร้องขอการเพิกถอนความยินยอมให้ HAS รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS นี้ ผ่านการส่งคำร้องทางไปรษณีย์มายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของ HAS ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

https://www2.hitachi.com/inquiry/region/thailand/en/general/form.jsp

ญ. บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS นี้อาจมีการปรับปรุงเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและหรือพัฒนาในกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล กฎระเบียบ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ HAS นี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้