เงื่อนไขการใช้งาน

ลิขสิทธิ์ในเอกสารที่เผยแพร่บน Hitachi World-Wide Web Server เป็นของ Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. อนุญาตให้คุณคัดลอกเอกสารสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ภายในองค์กรของคุณเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขต้องมีประกาศลิขสิทธิ์ในข้างต้นปรากฏในสำเนาแต่ละฉบับและทุกฉบับ ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะตีความได้ว่าเป็นการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Hitachi เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้างต้น

การเผยแพร่นี้อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ การให้เอกสารเหล่านี้เป็นไป “ตามสภาพที่เป็น” โดยปราศจากการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยด้านความสามารถในการขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ประเภทใดๆ ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม HITACHI, LTD. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่พิเศษ เกิดขึ้นโดยทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าอย่างใดก็ตามหรือต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด หรืออื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารในที่นี้ เอกสารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า