สารจากผู้บริหาร

เราจะจัดหาชุดโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วย

แก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่ลูกค้าของเราอย่าง

ต่อเนื่อง เราจะกำหนดยุคใหม่แห่งนวัตกรรมแล

ะเทคโนโลยีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา โดยมุ่

งเน้นไปที่ภาคส่วนสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล

และนวัตกรรม (Green, Digital and Innovation)

เราจะจัดหาชุดโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง เราจะกำหนดยุคใหม่แห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล และนวัตกรรม (Green, Digital and Innovation)

Hitachi ได้เปิดตัวแผนการจัดการระยะกลางใหม่ (MTMP) ปี 2024 เพื่อรวมกลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ในการรองรับเทรนด์ใหม่และเทรนด์ที่กำลังเติบโตในด้านสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจะมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้าน IT, OT และผลิตภัณฑ์ของเราผ่านหน่วยธุรกิจที่ปรับโครงสร้าง ได้แก่ พลังงานสีเขียวและความคล่องตัว (Green Energy & Mobility) ระบบและบริการทางดิจิทัล (Digital Systems & Services) และอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อถึงกัน (Connective Industries)เพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

ที่ Hitachi เราภาคภูมิใจในนวัตกรรมของเราที่ผสานรวมการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับธรรมชาติเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจภายใต้ขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก เรามุ่งมั่นที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงด้วยโซลูชันเหล่านี้และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ของเราในปี 1989 Hitachi Asia ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญมากมาย ซึ่งรวมถึงการก่อตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคในอาเซียน การดำเนินโครงการแบบบูรณาการที่สำคัญจนเสร็จสิ้น ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความหลากหลาย พร้อมความเป็นไปได้ที่ไม่มีสิ้นสุดให้ค้นพบ แม้ว่าจะมีการเติบโตอย่างมากในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แต่การพึ่งพาตลาดและการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมนั้นยังแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ

ดังนั้น เราจึงเชื่อในการสร้างสรรค์ร่วมกันซึ่งหมายถึงการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อระบุปัญหาเร่งด่วนและนำเสนอโซลูชันที่จำเป็นHo

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทั้งใหม่และเก่าที่ไว้วางใจและสนับสนุนเรา เราจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีเลิศ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของสังคม

ผู้คนคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำที่ Hitachi เรายังคงอุทิศตนเพื่อ “ขับเคลื่อนพลังที่ดี (Powering Good)” พร้อมกับสานต่อพันธกิจขององค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน เราก็เชื่อในการทำหน้าที่ของเราเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเราในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนและส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน

Kojin Nakakita

Chairman of Hitachi Asia Ltd.
Chairman of Hitachi India Pvt. Ltd.
Vice President and Executive Officer, Hitachi, Ltd.

ขับเคลื่อนเส้นทางของเอเชียสู่สังคมที่ยั่งยืน

นวัตกรรมทางสังคมเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของHitachi
และเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มากมาย ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ดูทุกเรื่องราวในประเทศไทย